KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
11-01-2019

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 101 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: STARSZY INTENDENT

Stan postępowania: Rozstrzygnięty

dodano: 11-01-2019

Treść oferty

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1260)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 101 ogłasza nabór na stanowisko pracy: starszy intendent

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi ul. T. Rejtana 10

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno- skarbowe,
 4. posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku lub posiadanie wykształcenia wyższego o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
 5. znajomość przepisów dotyczących organizacji placówek oświatowo-wychowawczych, gospodarki majątkowej oraz budżetowo- finansowej,
 6. dobra znajomość obsługi komputera
 7. sprawna obsługa urządzeń biurowych,
 8. komunikatywność i umiejętności współpracy, terminowość, odpowiedzialność,
 9. aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,

Wymagania dodatkowe

 1. dobra organizacja pracy,
 2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 3. wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 4. wiedza z zakresu zatrudnienia i płac,
 5. staż pracy na w/w lub podobnym stanowisku,
 6. znajomość programów: i-przedszkole, Word , Excel.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie wszelkich spraw związanych z majątkiem przedszkola i inwentaryzacją,
 3. prowadzenie i sporządzanie sprawozdań z Zamówień Publicznych,
 4. udział w sporządzaniu planu finansowego w zakresie wydatków administracyjno-gospodarczych,
 5. dokonywanie zakupów i realizacja usług dotyczących pracy przedszkola,
 6. prowadzenie rejestru umów z kontrahentami przedszkola,
 7. wykonywanie prac zleconych przez dyrektora przedszkola dotyczących spraw administracyjnych,
 8. nadzór nad pracownikami kuchni,
 9. przygotowywanie jadłospisów,
 10. zaopatrzenie przedszkola w produkty spożywcze,
 11. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 12. prowadzenie czynności księgowo –finansowych,
 13. zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej,
 14. prowadzenie ksiąg korespondencji, druków ścisłego zarachowania,
 15. sporządzanie dokumentacji HACCP,
 16. prowadzenie rozliczeń z rodzicami,
 17. prowadzenie rozliczeń z MOPS-em.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV ze zdjęciem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe(świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy),
 4. oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 101 w Łodzi ul. T. Rejtana 10 w nieprzekraczalnym terminie:

od 14 stycznia 2019r. do 25 stycznia 2019 r., w godzinach 8.00 – 15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego intendenta w Przedszkolu Miejskim nr 101 w Łodzi”.

Dokumenty dostarczone przed i po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż dnia 29 stycznia 2019r.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w gabinecie dyrektora przedszkola przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1260) po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 101

w Łodzi, ul. T. Rejtana 10

mgr Mirosława Dawidowicz

dodano: 29-01-2019

Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 101 w Łodzi, ul. T. Rejtana 10

informuje,

że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starszego intendenta w Przedszkolu Miejskim Nr 101 w Łodzi została wybrana P. Katarzyna Kubik.

Uzasadnienie:

Przy wyborze kandydata Komisja kierowała się wysokimi kwalifikacjami, dużym doświadczeniem zawodowym, znajomością obsługi komputera i urządzeń biurowych, oraz umiejętnością dobrej organizacji pracy.

Dyrektor Przedszkola

Mirosława Dawidowicz

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi
data: 29-01-2019
data: 29-01-2019
data: 29-01-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-01-2019 - Dodano
 • 11-01-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 4